Urząd Gminy Stromiec > Aktualności > stypendia szkolne 2018/2019

STYPENDIA SZKOLNE

Urząd Gminy w Stromcu informuje, iż można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

Termin składania wniosków - od 1 do 15 września 2018r.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczów kolegiów)

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514 zł za miesiąc sierpień 2018. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Wniosek w załączeniu lub do pobrania w Urzędzie Gminy w Stromcu, pokój Nr 14, wraz z załącznikami należy składać do dnia 15 września 2018r. w Urzędzie Gminy w Stromcu , a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2018 r.

Szczegółowych informacji udzielają: Janina Miechowska tel. 48 6191020 w 211 pokój nr 14

Wróć