Urząd Gminy Stromiec > Aktualności > Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich do dnia 27 grudnia 2018

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Białobrzegach informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212), zwanej dalej ustawą KGW, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich. Zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.

Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu (stanowiącego załącznik do ustawy o KGW) składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl .

 

 W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem ds. Kół Gospodyń Wiejskich tj. pracownikiem Biura Powiatowego ARiMR Panią Agnieszką Cieślak i Agnieszka Wierzbicką pod nr telefonu 48 340 64 02 oraz 48 613 06 10.

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Magdalena Mróz

Samodzielne Stanowisko ds. Kancelaryjno-Biurowych

Biuro Powiatowe w Białobrzegach/BP118

Mazowiecki Oddział Regionalny ARiMR

tel. 48-340-64-10 

tel. wew. 13010

Wróć