INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH: „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

Gmina Stromiec podpisała w dniu 10 lipca 2020 r.  umowę na realizację zadania pn. „Wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Stromianki” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

W/w zadanie obejmuje zaopatrzenie pań z Koła Gospodyń Wiejskich Stromianki w stroje utożsamiające z organizacją i promujące nasz region oraz zakup wyposażenia ułatwiającego realizację statutowych celów.

Koło Gospodyń Wiejskich Stromianki aktywnie działa na terenie Gminy Stromiec. Przyczynia się do rozwoju lokalnej kultury i promocji naszego regionu. Zakupione stroje wykorzystywane będą podczas lokalnych imprez, odbywających się zarówno na terenie naszej Gminy, jak i w innych, ościennych lub zaprzyjaźnionych gminach. Stroje będą swego rodzaju wizytówką, dzięki nim członkowie Koła Gospodyń utożsamiani będą z naszą Gminą, sołectwem i swoją organizacją. Zakupione wyposażenie umożliwi realizację działań służących pielęgnowaniu i podtrzymywaniu lokalnych tradycji, przygotowywanie specyficznych produktów lokalnych, ect. Tym samym przyczyni się do zaspokojenia potrzeb w zakresie zwiększenia integracji lokalnej społeczności oraz rozwoju kreatywności naszych mieszkańców.

W dniu 10 lipca 2020 r. Gmina Stromiec podpisała również umowę na realizację zadania pn. „Wiejska strefa integracji” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

W ramach zamierzonego do realizacji zadania planuje się uzupełnić wyposażenie budynku remizy OSP (rowerek stacjonarny magnetyczny, grzejnik elektryczny łazienkowy, kurtyna powietrzna oraz siatki na bramki do piłki nożnej) oraz zagospodarować teren przy budynku na potrzeby mieszkańców (podbudowa tarasu, budowa altanki wraz z podbudową z kostki brukowej, zakupienie stołu ogrodowego, ławek, stojaka na rowery, kosza na śmieci.)

Realizacja zadania będzie odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Stromieckiej Woli. Budynek remizy OSP w Stromieckiej Woli wykorzystywany jest przez mieszkańców jako świetlica wiejska, centrum spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym lub sportowym, zebrań wiejskich. Mieszkańcy często spotykają się tam w większym gronie w celach integracyjnych oraz na różnych zebraniach i spotkaniach, co integruje lokalną społeczność. Dzięki uzupełnieniu wyposażenia oraz zagospodarowaniu przestrzeni wokół będzie mógł służyć mieszkańcom przez cały rok.

Więcej...

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH:  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

 

            Gmina Stromiec podpisała w dniu 18 lipca 2019 r.  umowę na realizację zadania pn. „Urządzenie boiska przy PSP Dobieszyn” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

      Zakres planowanego do realizacji zadania obejmuje kontynuację urządzania boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Dobieszyn, mającej swoją siedzibę na terenie sołectwa Kolonia Sielce (Kolonia Sielce 46, 26-804 Stromiec). W ramach tego zadania planuje się zakup i montaż piłkochwytów, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie obiektu bez obaw o bezpieczeństwo, wyrządzenie innym krzywdy lub spowodowaniem szkód. W celu dostosowania istniejącego terenu na potrzeby rekreacyjno – sportowe w ramach środków własnych Gminy wykonano już odwodnienie terenu i zasianie trawy na murawę boiska, zamontowano bramki i piłkochwyt zabezpieczający teren od strony drogi krajowej. Niestety brak tego typu konstrukcji wokół pozostałych boków boiska, uniemożliwia korzystanie z niego, z uwagi na sąsiadujący budynek szkoły (podczas gry zbiciu mogą ulec okna znajdujące się od strony boiska) i przedostawanie się piłek na znajdujący się po sąsiedzku teren prywatny.

Przeprowadzenie w/w prac spowoduje, że mieszkańcy zyskają ogólnodostępny, pełniący funkcje rekreacyjno – sportowe obiekt, który będzie miał też profesjonalny wygląd.

 

W dniu 18 lipca 2019 r. Gmina Stromiec podpisała również umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku gminnego na potrzeby mieszkańców” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

      Zakres planowanego do realizacji zadania obejmuje przeprowadzenie modernizacji budynku gminnego, znajdującego się w miejscowości Bobrek Kolonia. Budynek ten w chwili obecnej jest niewykorzystany, z drugiej zaś strony istnieje społeczne zapotrzebowanie na obiekt pełniący funkcje użyteczności publicznej, przeznaczony na potrzeby mieszkańców (organizacja spotkań, warsztatów, itp.). Przystosowanie istniejącego budynku wymaga jednak prac modernizacyjnych tj. wewnętrznej przebudowy m.in. ścianek działowych, instalacji hydraulicznej, przeniesienie drzwi, umywalki, zakup i montaż zlewu z szafką, toalety, wykonanie prac tynkarskich i malarskich, itp., w celu przystosowania do wykorzystania na w/w potrzeby.  

Przeprowadzenie w/w prac spowoduje, że mieszkańcy zyskają ogólnodostępny obiekt, pełniący funkcje rekreacyjne oraz  społeczno – kulturalne. Na terenie sołectwa i w okolicznych miejscowościach brakuje miejsca, w który mogliby spotykać się mieszkańcy lub działające na tym terenie grypy nieformalne, zrzeszające mieszkańców. Dlatego też w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie podjęto inicjatywę stworzenia takiego obiektu, na bazie istniejącego budynku gminnego.

 

 

 

Więcej...

Otwarte Strefy Aktywności 2018' w Gminie Stromiec

Gmina Stromiec zawarła w dniu 10 sierpnia 2018 r., umowę na dofinansowanie, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), realizacji zadania pod nazwą: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt”.

Więcej...

Akademia sukcesu w Gminach Stromiec i Promna

Logo kolor-maly inzynier
Akademia sukcesu w Gminach Stromiec i Promna

Projekt pt. „Akademia sukcesu eksperymentyw Gminach Stromiec i Promna”  współfinansowany ze środków RPO WM 2017-2020 realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i gminami wiejskimi Stromiec i Promna w okresie IX 2017 – VIII 2019. Wartość projektu: 1 925 887,20 zł, w tym wkład własny: 100 000,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

a)       rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 400 uczniów (200K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b)      rozwój kompetencji 63 nauczycieli (54K);

c)       doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;

Dofinansowanie UE: 1 540 709,76 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

  1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
  2. Przyrodnicze laboratorium
  3. Język angielski
  4. Język niemiecki
  5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier
  6. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
  7. ROBO-Lab
  8. Laboratorium Kodowania
  9. Półkolonie naukowe
  10. Dni Nauki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.robotyka lego

Więcej...

Projekt: "Stromiecki Festiwal Smaku"

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/logotypy prow- SFS.jpg

 

Projekt: „Stromiecki Festiwal Smaku”

W dniu 28 lipca 2017 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn: „ Stromiecki Festiwal Smaku”, operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie :” Zachowanie dziedzictwa Lokalnego” w ramach PROW 2014-2020

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez organizację imprezy plenerowej „Stromiecki Festiwal Smaku” związanej z kultywowaniem lokalnej tradycji kulinarnej

Planowany termin realizacji operacji: 10 września 2017 r.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Więcej...

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec” w ramach RPO WM 2014 – 2020

tl_files/magazyn/INWESTYCJE_2016/LOGO PR, Mazowsze, UE EFRR.jpg

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec” w ramach RPO WM 2014 – 2020

 

Gmina Stromiec zawarła w dniu 30 grudnia 2016 r.  umowę na realizację projektu pt.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytetu IV – Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem interwencji realizowanej w ramach działania jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Stromiec. Realizowane inwestycje prowadzące do uzyskania oszczędności zużycia energii, przyniosą optymalizację kosztów jej zużycia, prowadząc tym samym do zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące zadania: termomodernizację Budynku Urzędu Gminy – ul. Piaski 4 – Stromiec, termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – Boska Wola, termomodernizację Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – Boże.

Głównym celem projektu jest:

•Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stromiec.

Cele szczegółowe:

•Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,

•Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej ,

•Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Realizacja projektu ma uzasadnienie w oddziaływaniu budynków użyteczności publicznej na sferę społeczną i komercyjną Gminy Stromiec.

Wysokość przyznanego dofinansowania: 965.596,14 zł, natomiast wartość projektu: 1.215.699,77.

Okres realizacji projektu: 05.01.2016 r. – 31.12.2017 r.

Więcej...

Projekt: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec”

tl_files/magazyn/INWESTYCJE_2016/inwestycje biezace 2017.jpg

Projekt: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec”

 

         W dniu 21 lipca 2016 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec”, operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

CEL OPERACJI : Poprawa stanu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę dróg gminnych, w tym zwiększenie długości publicznych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej o 8,415 km. Połączenie miejscowości z istniejącą siecią dróg wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich. Przyczyni się również do poprawy możliwości dojazdu do miejsc pracy poza miejscem zamieszkania oraz zwiększy możliwość znalezienia zatrudnienia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

Planowany termin zakończenia realizacji operacji: listopad 2017 r.

" Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Więcej...