Urząd Gminy Stromiec > Środowisko > Gospodarka odpadami > Nowe zasady zbiórki odpadów komunalnych

Nowe zasady zbiórki odpadów komunalnych
Informacja dla Mieszkańców Gminy Stromiec

Wójt Gminy Stromiec informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. rozpoczął się proces wdrażania znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana ustawy - Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Gminy mają czas do połowy 2013 roku na wprowadzenie na swoim terenie nowego systemu zarządzania odpadami.
Zgodnie z zapisami tej ustawy, gminy przejmą obowiązek gospodarki odpadami na swoim terenie, tj: gmina zapewni odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i możliwość selektywnego ich zbierania. Gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów, jak stare pralki, szafy, przeterminowane leki, zużyte baterie, itp. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniona w drodze przetargu firma. Mieszkańcy nie będą musieli zawierać indywidualnych umów z firmą wywożącą odpady. Za odbiór odpadów mieszkańcy będą uiszczać jedną podstawową stawkę, uchwaloną przez radę gminy. Za selektywne zbieranie odpadów gmina będzie pobierać niższe opłaty. Ze względu na dużą ilość nowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy przedstawiamy harmonogram najważniejszych punktów wdrożenia ustawy:

· 1 stycznia 2012 r. – uruchomienie przez gminę rejestru działalności regulowanej, od tego dnia gmina nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości
· 31 kwietnia 2012 r. - złożenie pierwszych sprawozdań przez przedsiębiorców,
· 1 lipca 2012 r. - uchwalenie wojewódzkich planów gospodarki odpadami, w których określone zostaną regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów
· 31 grudnia 2012 r. - ostateczny termin wpisania przedsiębiorców do rejestru działalności
regulowanej,
· 1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w
sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu
złożenia pierwszych deklaracji. Start kampanii informacyjno-edukacyjnej,
· 31 marca 2013 r. - termin pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa,
· 1 lipca 2013 r. – start nowego systemu odbioru odpadów komunalnych przez gminę.
Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego
wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.


Uwaga!
Do momentu przejęcia przez gminę nowych obowiązków w zakresie odbioru odpadów, mieszkańców gminy i podmioty prawne, obowiązują dotychczasowe indywidualne umowy zawarte z firmą wywozową na odbiór odpadów !

Opracowała:
M. Brzezińska

Wróć