Urząd Gminy Stromiec > Inwestycje gminne > Zadania inwestycyjne gminy

ZADANIA REALIZOWANE W 2014 R.

ZADANIA REALIZOWANE W 2014 R.

 

  1. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszyn” – zadanie zrealizowane przy udziale środków PROW 2007 – 2013. Wartość całkowita zadania to kwota ponad 22.000,00, z czego dofinansowanie – 14.000,00. Dzięki realizacji projektu udało się wyposażyć świetlicę w m.in.: meble kuchenne, kuchnię gazowo- elektryczną, okap kuchenny, lodówkę, stoły, krzesła, materace, gry i zabawki, stół do ping-ponga, stół do cymbergaja, rolety, sprzęt nagłośnieniowy, szafę, tablicę sucho-ścieralną, ławeczki oraz wieszaki do szatni.

 

Więcej...

Zadania inwestycyjne w latach 2011-2013

Zadania inwestycyjne gminy Stromiec w latach 2011-2013

 

2011:

  1. Kontynuacja i zakończenie (31.07.2011 r.) realizacji projektu pt: „Mądrość w nauce”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – wartość projektu: 454 147 zł.
  2. Kontynuacja realizacji projektu pt: „Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stromiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Więcej...

Zadania inwestycyjne gminy Stromiec w latach 2009-2010

Rok 2009
    •    Przebudowa drogi Stromiec- Marianki.
    •    Przebudowa drogi przez wieś Zachmiel.
    •    Realizacja programu „Kompleksowej Gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stromiec”

Więcej...

Zadania inwestycyjne gminy w 2006-2008

Rok 2006

  1. Zakończenie budowy wodociągu publicznego Stromiec- Ksawerów Stary i Olszowa Dąbrowa. Łączny koszt zadania 368 838 zł
  2. Wykonano wodociąg w miejscowości Nętne i Podgaje- koszt 225 121 zł
  3. Zakończono budowę wodociągu publicznego Stromiec- Ksawerów Nowy – Podlesie. Łączna kwota 915 541 zł

Więcej...