INFORMACJA ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ZADAŃ

INFORMACJA ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH: 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

       Zakończono już realizację zadań współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

W ramach programu MIAS w edycji 2019’ zrealizowane zostały projekty:

  1. 1.      „Modernizacja budynku gminnego na potrzeby mieszkańców”.

W ramach realizacji zadania zmodernizowano budynek gminny, znajdujący się w miejscowości Bobrek Kolonia.  Obiekt ten będzie wykorzystywany na potrzeby mieszkańców, będzie spełniał funkcje rekreacyjne oraz  społeczno – kulturalne. Modernizacja polegała na dostosowaniu budynku pod przyszłe potrzeby:

a) wyburzenie ścian działowych wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu,
b) zerwanie płytek oraz otynkowanie ścian,
c) przestawienie drzwi,
d) przeniesienie termy i montaż prysznica,
e) zamontowanie toalety wraz z podciągnięciem pionów,
f) szpachlowanie ubytków,
g) przestawienie umywalki wraz z podciągnięciem wody,
h) zakup i montaż zlewozmywaka, szafki, baterii,
i) zamurowanie drzwi wraz z otynkowaniem,
j) malowanie wraz z gruntowaniem,
k) prace demontażowe i towarzyszące.

Przeprowadzenie w/w prac spowodowało, że mieszkańcy zyskali ogólnodostępny obiekt, pełniący funkcje rekreacyjne oraz  społeczno – kulturalne.

2. „Urządzenie boiska przy PSP Dobieszyn”.

W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano wokół trzech boków boiska brakujące piłkochwyty wraz z dwuskrzydłową bramą i furtką. Płyta boiska zabezpieczona była dotychczas piłkochwytem tylko od strony drogi krajowej, natomiast brak takich zabezpieczeń wokół pozostałych boków nie pozwalał na pełne wykorzystanie obiektu. Podczas korzystania z boiska piłki trafiały w szyby znajdującego się nieopodal budynku szkoły lub na sąsiadujący teren prywatny. Przeprowadzenie w/w prac spowodowało, że mieszkańcy zyskali ogólnodostępny, pełniący funkcje rekreacyjno – sportowe obiekt, który będzie miał też bardziej profesjonalny wygląd.

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/mias 2019 bobrek kol.pngtl_files/magazyn/OGLOSZENIA/mias 2019 dobieszyn.png

Więcej...

Informacja o zakończeniu projektu "OSA" 2018

INFORMACJA O PROJEKCIE ZREALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI 2018’ W GMINIE STROMIEC

 

            Gmina Stromiec zakończyła realizację projektu pn. „Budowa strefy sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Dobieszyn”.  W wyniku umowy zawartej w dniu 10 sierpnia 2018 r., Gmina otrzymała ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt”.

Inwestycja dofinansowana została przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

W ramach realizacji projektu wykonano:

  • Niwelację terenu wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej i nasadzeń;
  • Dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia strefy plenerowej;
  • Dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia strefy relaksu;

 

Więcej...

Informacja o zakończeniu projektu

tl_files/magazyn/INWESTYCJE_2018/Logotypy - ciagi piesze 2018.jpg

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI 
„Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych”

 

       Zakończono już realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczeństwa poprzez zamontowanie zewnętrznego urządzenia treningowego, wykonanie ciągów pieszych oraz zamontowanie latarni, w celu umożliwienia prowadzenia aktywnego trybu życia przez mieszkańców gminy, udostępnienia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz umożliwienia korzystania z obiektu po zmroku i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

        Koszt realizacji inwestycji to 72 988,20 zł, dofinansowanie w wysokości 46 442 zł,  tj. 63,63%, wkład własny Gminy Stromiec to 26 546,20 zł.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Więcej...

MIAS Mazowsze 2018

INFORMACJA ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH: 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

 

       Zakończono już realizację zadań współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

W ramach w/w programu zrealizowany zostały projekty:

1. pt.: „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dobieszyn”.

W/w zadanie obejmowało zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobieszyn, z korzyścią dla lokalnej społeczności, a szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi. W ramach zadania przygotowano teren, wykonano brakujące ogrodzenie oraz zamontowano wyposażenie placu zabaw w postaci urządzeń do zabawy oraz elementów małej architektury.

Dzięki realizacji projektu poprawie uległa estetyka miejscowości oraz powstało miejsce sprzyjające integracji mieszkańców tej i okolicznych miejscowości.

2. pt.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Małym”.

W ramach zadania wyposażono obiekt w następujące elementy:

- stoły i krzesła,
- rolety, karnisze i firanki,
- laptop, projektor multimedialny oraz sprzęt nagłaśniający,
- telewizor z uchwytem,
- stół do tenisa,
- stół bilardowy,
- stół do gry w piłkarzyki,
- warnik do wody,
- kuchnia gazowa.

 Zakup powyższych elementów wyposażenia umożliwi organizację spotkań mieszkańców, będzie bazą do działania mieszkańców w ramach organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, pozwoli na realizację działań integrujących społeczność, organizację zajęć warsztatowych pozwalających na zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz innych podobnych inicjatyw.

Więcej...

Zakończona realizacja projektu " Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach ... "

Termomodernizacja OSP i UG 2018

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ

Projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec” w ramach RPO WM 2014 – 2020

 

Wraz z końcem roku 2017 zakończyła się realizacja termomodernizacji budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Boskiej Woli, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożem oraz budynku Urzędu Gminy w Stromcu, prowadzona w ramach  zawartej w dniu 30 grudnia 2016 r. umowy na realizację projektu pt.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec”. Projekt został realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytetu IV – Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem interwencji realizowanej w ramach działania było zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Stromiec.

Termomodernizacja wskazanych budynków obejmowała:

- modernizację przegrody strop zewnętrzny,

- modernizację przegrody - Dach eternit,

- modernizację przegrody OZ - wymiana okien na nowe,

- modernizację przegrody DZ - wymiana drzwi na nowe,

- modernizację przegrody ściana zewnętrzna,

- modernizację systemu ciepłej wody użytkowej,

- wymiana żródeł światła na energooszczędne - typu LED.

Głównym celem w/w projektu było: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stromiec.
Termomodernizacja OSP i UG 2018tl_files/magazyn/Termomodernizacja OSP i UG 2018/OSP Boze (1).jpegtl_files/magazyn/Termomodernizacja OSP i UG 2018/UG (1).JPG

Więcej...

Zakończona termomodernizacja budynków OSP Boże i Boska Wola

LOGOTYP EFRR -termomodernizacja

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec” w ramach RPO WM 2014 – 2020

 

W październiku br. zakończyła się termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Boskiej Woli oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożem, prowadzona w ramach  zawartej w dniu 30 grudnia 2016 r. umowy na realizację projektu pt.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytetu IV – Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem interwencji realizowanej w ramach działania jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Stromiec.

Termomodernizacja wskazanych budynków obejmowała:

- modernizację przegrody strop zewnętrzny,

- modernizację przegrody - Dach eternit,

- modernizację przegrody OZ - wymiana okien na nowe,

- modernizację przegrody DZ - wymiana drzwi na nowe,

- modernizację przegrody ściana zewnętrzna,

- modernizację systemu ciepłej wody użytkowej,

- wymiana żródeł światła na energooszczędne - typu LED.

Głównym celem w/w projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stromiec.

Okres realizacji projektu: 05.01.2016 r. – 31.12.2017 r.

Więcej...

Zakończono realizację projektu pn." Stromiecki Festiwal Smaku"

logotypy prow- SFS

Zakończono realizację

Projektu pn. „ Stromiecki Festiwal Smaku”

We wrześniu 2017 r. zakończyła się realizacja projektu pn. ”Stromiecki Festiwal Smaku”,

Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW na lata 2014-2020

Termin realizacji projektu: 10 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Więcej...

Projekt: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Stromiec (ul. Szkolna i ul. Strażacka)”

loga PROW

Projekt: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Stromiec (ul. Szkolna i ul. Strażacka)”

 

         W dniu 21 lipca 2016 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Stromiec (ul. Szkolna i ul. Strażacka)”, operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

CEL OPERACJI : Zwiększenie dostępności ludności zamieszkującej tereny wiejskie do usług publicznych, poprzez zwiększenie długości dróg publicznych gminnych o nawierzchni asfaltowej o 0,370 km. Połączenie z istniejącą siecią dróg ułatwi dojazd do siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej, SP ZOZ, OSP, Urzędu Pocztowego i Urzędu Gminy. Przyczyni się również do poprawy możliwości dojazdu do miejsc pracy poza miejscem zamieszkania oraz zwiększy możliwość znalezienia zatrudnienia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

Termin zakończenia realizacji operacji: listopad 2016 r.

Więcej...

Projekt: „Budowa odcinka drogi gminnej Olszowa Dąbrowa - Wierzchowiny, na terenie Gminy Stromiec.”

loga PROW

Projekt: „Budowa odcinka drogi gminnej Olszowa Dąbrowa - Wierzchowiny, na terenie Gminy Stromiec.”

 

         W dniu 21 lipca 2016 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Budowa odcinka drogi gminnej Olszowa Dąbrowa - Wierzchowiny, na terenie Gminy Stromiec”, operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

CEL OPERACJI : Poprawa stanu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej, w tym zwiększenie długości publicznych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej o 1,344 km. Połączenie miejscowości z istniejącą siecią dróg wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich. Przyczyni się również do poprawy możliwości dojazdu do miejsc pracy poza miejscem zamieszkania oraz zwiększy możliwość znalezienia zatrudnienia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

Termin zakończenia realizacji operacji: listopad 2016 r.

Więcej...

PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH W GMINIE STROMIEC

 

 

 

tl_files/magazyn/logosy.jpg

                                                                                                                                                     

                                       CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA                                     

 

W dniu 17 marca 2014 r. Gmina Stromiec zawarła umowę na realizację projektu pt. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec” w ramach PO KL 9.1.1 – projekty systemowe.


Cel główny projektu – podniesienie jakości pracy sześciu oddziałów przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych w Gminie Stromiec poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

Cele szczegółowe – stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 i 4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych.

Na projekt składa się trzy zadania:

  1. Organizacja placu zabaw

  2. Dostosowanie pomieszczeń

  3. Wyposażenie

 

 

 

 

 

Więcej...

Polepszenie bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stromiec

LOGO PR, Mazowsze, UE EFRR

Polepszenie bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stromiec

Beneficjent: Gmina Stromiec

Powiat: białobrzeski

Gmina: Stromiec

Priorytet: Priorytet III – Regionalny system transportowy Działanie: Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

Wartość projektu: 4 016 576,39 zł

Wysokość dofinansowania: 2 343 363,38 zł

Okres realizacji projektu: 20.08.2007 r. - 30.09.2015 r.


Projekt zakładał:

–                    Przebudowę drogi gminnej Małe Boże- Ducka Wola

–                    Przebudowę drogi dojazdowej do pól dla wsi Niedabyl – Małe Boże

–                    Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piróg i Pokrzywna

–                    Przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku Stara Wieś – Pokrzywna

–                    Przebudowę drogi gminnej na odcinku przez wieś Ksawerów Stary

–                    Przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku Bobrek Kolonia – Podgaje

–                    Wykonanie chodnika przy ul. Piaski w Stromcu

–                    Przebudowę drogi gminnej Stromiec – Marianki

–                    Przebudowę drogi gminnej na odcinku przez wieś Podlesie Małe

–                    Wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Kolonia Sielce

–                    Modernizację oświetlenia ulicznego

 

W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki produktu:

–                    długość przebudowanych dróg gminnych – 19,34 km

–                    długość wybudowanych chodników – 0,96 km

W roku 2016 został osiągnięty wskaźnik rezultatu tj. oszczędność czasu w przewozach pasażerskich.

 

Celem przedmiotowej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkół w

gminie Stromiec poprzez modernizację dróg gminnych. Planowana inwestycja poprawi

bezpieczeństwo i standard podróży oraz ułatwi dojazd do następujących szkół:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobieszynie im. Ks. K. Kniedziałowskiego;

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Stromcu im. D. Czachowskiego;

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bożem im. Armii Krajowej;

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrku;

- Publicznego Gimnazjum w Stromcu.

W wyniku realizacji projektu zostały zapewnione odpowiednie parametry nawierzchni dróg,

co oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi ma istotne znaczenie także dla

dalszego rozwoju gminy

Więcej...

Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec

 

tl_files/magazyn/logosy.jpg

 

                                                                                                                                                     

 

                                       CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA                                     

 

 


PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH W GMINIE STROMIEC

 

W dniu 17 marca 2014 r. Gmina Stromiec zawarła umowę na realizację projektu pt. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec” w ramach PO KL 9.1.1 – projekty systemowe.

Cel główny projektu – podniesienie jakości pracy sześciu oddziałów przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych w Gminie Stromiec poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

Cele szczegółowe – stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 i 4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych.

Na projekt składało się trzy zadania:

  1. Organizacja placu zabaw

  2. Dostosowanie pomieszczeń

  3. Wyposażenie

Więcej...

Projekt: „POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI STROMIEC POPRZEZ ADAPTACJĘ TERENU NA PARK Z PLACEM ZABAW” zakończony

 

 

 

tl_files/magazyn/nowe-loga.jpg

W dniu 16 lipca 2014 r. Gmina Stromiec zwarła umowę na realizację projektu pt.: „POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI STROMIEC POPRZEZ ADAPTACJĘ TERENU NA PARK Z PLACEM ZABAW” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

OPIS OPERACJI : Przedmiotem  operacji było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez stworzenie parku z placem zabaw, który umożliwi młodzieży, osobom starszym oraz rodzinom z dziećmi,  bezpiecznie i zdrowo spędzać popołudnia, czynnie wypoczywać i spotykać się. Docelowo nastąpi również wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Stromiec i Gminy Stromiec, a także podniesienie walorów krajobrazowych otoczenia, upowszechniania aktywnego wypoczynku, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, stworzenie warunków do bezpiecznego i miłego spędzania wolnego czasu. Wybór wykonawcy prac w ramach projektu został dokonany w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Więcej...

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe

tl_files/magazyn/nowe-loga.jpg

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe

 

W dniu 16 stycznia 2013 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na realizację operacji pt.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe” w ramach PROW 2007 – 2013. Zakres prac wchodzących w skład projektu, tj.: budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa ogrodzenia, wykonanie dróg, chodników i parkingu oraz roboty wewnętrzne w budynku świetlicy wiejskiej, tj.: wymiana okien, drzwi, wykonanie nowych podłóg, malowanie ścian i przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zakup toalet przenośnych udało się wykonać do końca września 2013 r.

 

Więcej...

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

tl_files/magazyn/nfosigw.png

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z dodatkiem azbestu z terenu gminy Stromiec dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.959,12 zł

Więcej...

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

 

Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stromiec

Beneficjent: Gmina Stromiec

Powiat: białobrzeski

Gmina: Stromiec

Priorytet: Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Wartość projektu: 34.441.548,72 zł

Wysokość dofinansowania UE: 17.500.858,67 złProjekt zakładał:

- budowę zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych (tj. budowę kanałów i pompowni ściekowych) dla aglomeracji Stromiec, wzdłuż głównych ulic miejscowości Stromiec, Ksawerów Nowy, Stromiecka Wola, Bobrek, Kolonia Bobrek, Podlesie Duże, Podlesie Małe, która pozwoli na podłączenie do sieci gospodarstwa indywidualne i budynki użyteczności publicznej,

- budowę oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia jest zaprojektowana tak, aby istniała możliwość dalszej jej rozbudowy w przyszłości,

- modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobieszyn,

- budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Boże,

- wybudowanie 685 przydomowych oczyszczalni ścieków,

- budowę sieci wodociągowej. Sieć ta projektowana jest dla miejscowości: Sielce - Kolonia, Sielce – Matyldzin - Lipskie Budy, Dobieszyn, Boże - Boska Wola, Małe Boże - Ducka Wola, Krzemień - Biała Góra, Stromiec - Niedabyl - Pokrzywna, Piróg - Mokry Las.

Do dnia podpisania umowy (1 marzec 2011 r.) z Mazowiecka Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zrealizowano następujące zamierzenia, składające się na całość przewidzianej do realizacji inwestycji (jako refundacja kosztów):

- budowa sieci wodociągowej: Sielce - Kolonia Sielce – Matyldzin - Lipskie Budy, Dobieszyn, Stromiec – Niedabyl – Pokrzywna, Piróg - Mokry Las.

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dobieszyn.

W dniu 06.07.2012 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych projektu RPO 4.1: „Kompleksowa gospodarka wodno  - ściekowa Gminy Stromiec” z Konsorcjum firm, w którym liderem było: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, Radymno. Wykonawca do dnia 31.08.2013 r. zakończył całość prac wynikających z zawartej z nim umowy.

Realizację inwestycji udało się ostatecznie zakończyć w dniu 25.11.2013 r.

W wyniku realizacji osiągnęliśmy następujące wskaźniki produktu:

- długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu – 65,49 km,

- długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach kompleksowego projektu – 47,30 km,

- liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt. (w miejscowości Stromiec),

- liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody – 1 szt. (w miejscowości Boże),

- liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody – 1 szt. (w miejscowości Dobieszyn),

- liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków – 672 szt.

Z dniem 31.12.2013 r. zrealizowane zostały zakładane w projekcie wskaźniki rezultatu, m.in. ilość osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

 

 

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Więcej...

Projekty realizowane przez Gminę w 2011r

1. Kontynuacja i zakończenie (31.07.2011 r.) realizacji projektu pt: „Mądrość w nauce”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Więcej...

"Dziecięca Akademia Przyszłości"

Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” 

 

Gmina Stromiec przystąpiła do realizacji projektów pt: „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające...

Więcej...