Urząd Gminy Stromiec > Inwestycje gminne > Zrealizowane > Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

 tl_files/magazyn/logomaz.jpg

Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stromiec

Beneficjent: Gmina Stromiec

Powiat: białobrzeski

Gmina: Stromiec

Priorytet: Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Wartość projektu: 34.441.548,72 zł

Wysokość dofinansowania UE: 17.500.858,67 złProjekt zakładał:

- budowę zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych (tj. budowę kanałów i pompowni ściekowych) dla aglomeracji Stromiec, wzdłuż głównych ulic miejscowości Stromiec, Ksawerów Nowy, Stromiecka Wola, Bobrek, Kolonia Bobrek, Podlesie Duże, Podlesie Małe, która pozwoli na podłączenie do sieci gospodarstwa indywidualne i budynki użyteczności publicznej,

- budowę oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia jest zaprojektowana tak, aby istniała możliwość dalszej jej rozbudowy w przyszłości,

- modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobieszyn,

- budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Boże,

- wybudowanie 685 przydomowych oczyszczalni ścieków,

- budowę sieci wodociągowej. Sieć ta projektowana jest dla miejscowości: Sielce - Kolonia, Sielce – Matyldzin - Lipskie Budy, Dobieszyn, Boże - Boska Wola, Małe Boże - Ducka Wola, Krzemień - Biała Góra, Stromiec - Niedabyl - Pokrzywna, Piróg - Mokry Las.

Do dnia podpisania umowy (1 marzec 2011 r.) z Mazowiecka Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zrealizowano następujące zamierzenia, składające się na całość przewidzianej do realizacji inwestycji (jako refundacja kosztów):

- budowa sieci wodociągowej: Sielce - Kolonia Sielce – Matyldzin - Lipskie Budy, Dobieszyn, Stromiec – Niedabyl – Pokrzywna, Piróg - Mokry Las.

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dobieszyn.

W dniu 06.07.2012 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych projektu RPO 4.1: „Kompleksowa gospodarka wodno  - ściekowa Gminy Stromiec” z Konsorcjum firm, w którym liderem było: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”, Radymno. Wykonawca do dnia 31.08.2013 r. zakończył całość prac wynikających z zawartej z nim umowy.

Realizację inwestycji udało się ostatecznie zakończyć w dniu 25.11.2013 r.

W wyniku realizacji osiągnęliśmy następujące wskaźniki produktu:

- długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu – 65,49 km,

- długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach kompleksowego projektu – 47,30 km,

- liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt. (w miejscowości Stromiec),

- liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody – 1 szt. (w miejscowości Boże),

- liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody – 1 szt. (w miejscowości Dobieszyn),

- liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków – 672 szt.

Z dniem 31.12.2013 r. zrealizowane zostały zakładane w projekcie wskaźniki rezultatu, m.in. ilość osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

 

 

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Wróć