Urząd Gminy Stromiec > Inwestycje gminne > Zrealizowane > Projekty realizowane przez Gminę w 2011r

1. Kontynuacja i zakończenie (31.07.2011 r.) realizacji projektu pt: „Mądrość w nauce”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – wartość projektu: 454 147 zł.

CEL PROJEKTU:
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenu gminy wiejskiej Stromiec poprzez organizację na etapie podstawowym i gimnazjalnym edukacji zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Stromcu ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia w roku szkolnym 2010/11
Czas trwania projektu: 11 miesięcy (od 1 września 2010 r. do 31 lipca 2011 r.)

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
I.ZARZĄDZANIE, PROMOCJA I EWALUACJA PROJEKU
II. DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE, DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE I PRZYGOTOWUJĄCE
III.ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W RAMACH PROGRAMU PREWENCYJNEGO IV.DODATKOWE ZAJĘCIA UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I ZAINTERESOWAŃ
V.PORADNICTWO I DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

 

VI.DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
2. Projekt pt: „Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stromiec” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa. Planowany okres realizacji projektu - do 2013-12-31. Projekt zakłada budowę zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych (tj. budowę kanałów i pompowni ściekowych) dla aglomeracji Stromiec, wzdłuż głównych ulic miejscowości Stromiec, Stromiec Poduchowny, Stromiecka Wola, Bobrek, Kolonia Bobrek, Podlesie Duże, Podlesie Małe, która pozwoli na podłączenie do sieci 422 gospodarstwa i budynki użyteczności publicznej (szkoły, zakłady usługowo-handlowe), 2070 mieszkańców gminy (użytkownikami infrastruktury z racji umiejscowienia projektu będą wyłącznie mieszkańcy obszarów wiejskich) oraz oczyszczalni ścieków o przepustowości 420 m3/dobę, której budowę projektuje się poza miejscowością Stromiec, na działce o powierzchni ok. 0,5 ha z uwzględnieniem pasa ochronnego.


2. Projekt pt: „Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stromiec”realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa. Planowany okres realizacji projektu - do 2013-12-31. Projekt zakłada budowę zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych (tj. budowę kanałów i pompowni ściekowych) dla aglomeracji Stromiec, wzdłuż głównych ulic miejscowości Stromiec, Stromiec Poduchowny, Stromiecka Wola, Bobrek, Kolonia Bobrek, Podlesie Duże, Podlesie Małe, która pozwoli na podłączenie do sieci 422 gospodarstwa i budynki użyteczności publicznej (szkoły, zakłady usługowo-handlowe), 2070 mieszkańców gminy (użytkownikami infrastruktury z racji umiejscowienia projektu będą wyłącznie mieszkańcy obszarów wiejskich) oraz oczyszczalni ścieków o przepustowości 420 m3/dobę, której budowę projektuje się poza miejscowością Stromiec, na działce o powierzchni ok. 0,5 ha z uwzględnieniem pasa ochronnego.

Oczyszczalnia jest zaprojektowana tak, aby istniała możliwość dalszej jej rozbudowy w przyszłości. W ramach projektu przewiduje się również modernizację SUW w miejscowości Dobieszyn oraz budowę SUW dla miejscowości Boże. Planuje się też wybudowanie 685 przydomowych oczyszczalni.
Projekt zakłada budowę sieci wodociągowej. Sieć ta projektowana jest dla miejscowości:
Sielce - Kolonia Sielce - Matyldzin - Lipskie Budy, Dobieszyn, Boże-Boska Wola, Małe Boże-Ducka Wola, Krzemień-Biała Góra,  Stromiec - Niedabyl - Pokrzywna, Piróg-Mokry Las. Całkowity koszt realizacji projektu - 25 431 875,91 zł

 
3. „Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Stromiec” – złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013, w ramach priorytetu II – Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, działanie 2.1 – Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Planowany okres realizacji projektu: od 2012-05-01 do 2012 - 12-31. Przedmiotem projektu jest budowa cyfrowej Zintegrowanej Platformy Informacyjnej Gminy  i uruchomienie szeregu e-usług zapewniających powszechny dostęp do informacji gromadzonej do tej pory w systemach i serwisach wewnętrznych oraz przemodelowanie działalności urzędu i jej jednostek organizacyjnych na e- administrację.Elementarnym założeniem projektu jest powszechność informacji z wykorzystaniem szerokopasmowego dostępu internetowego i budowanie prawidłowych relacji pomiędzy powstającą e-administracją, a obywatelami na drodze do budowy społeczeństwa informacyjnego opartego o dostęp do informacji. Całkowita wartość projektu 1 297 000,00 zł.

 
4. Prace modernizacyjne na drogach gminnych, dofinansowane ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, drogi:
- Kolonia Sielce – Sielce Gm. Stromiec, dł. 700 mb., całkowity koszt zadania: 63.960,00 zł, dofinansowanie: 41.600,00 zł,
- drogi w miejscowościach: Sułków, Sielce, Olszowa Dąbrowa, Grabowy Las, Małe Boże, dł. 3.200 mb. oraz 4 przepusty, całkowity koszt: 172.203,69 zł, dofinansowanie: 137.763,00 zł


5. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszyn” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” – czekamy na ostateczną decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania. Planowany całkowity koszt realizacji – 495.575,37 zł, wnioskowana kwota pomocy –304.656,00 zł.
„770-lecie osady Stromiec – impreza promująca gminę i miejscowość” – złożony wniosek aplikacyjny w ramach PROW, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Organizacja imprezy kulturalno-sportowej, promującej Gminę Stromiec: lokalne tradycje kulturowe, walory przyrodniczo-turystyczne, integracja mieszkańców regionu. Planowany koszt całkowity realizacji: 45.882,40 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 25.000 zł.

Wróć