Urząd Gminy Stromiec > Inwestycje gminne > Zrealizowane > Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec

tl_files/magazyn/logosy.jpg

                                                                                                                                                     

                                       CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA                                     

 

PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH W GMINIE STROMIEC

 

W dniu 17 marca 2014 r. Gmina Stromiec zawarła umowę na realizację projektu pt. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec” w ramach PO KL 9.1.1 – projekty systemowe.

Cel główny projektu – podniesienie jakości pracy sześciu oddziałów przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych w Gminie Stromiec poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

Cele szczegółowe – stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 i 4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych.

Na projekt składało się trzy zadania:

  1. Organizacja placu zabaw (zabawki na place zabaw, bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenia)

  2. Dostosowanie pomieszczeń (dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizacja toalet dla personelu)

  3. Wyposażenie (meble i wyposażenia, zabawki, pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć, sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne, itp.)

Wraz z końcem 2014 roku udało się zakończyć realizację projektu zaplanowaną na ten rok.

Jednocześnie uzyskaliśmy zgodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zwiększenie kosztów całkowitych projektu o ok. 20% wartości projektu. Z uwagi na powyższe, oddziały przedszkolne przy naszych szkołach zostały dodatkowo wyposażone. Realizacja projektu zakończyła się 30 kwietnia 2015 r.

Wróć